Menu Zamknij

O mnie

adw. Agnieszka Hawro
Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.
Ukończyła 3-letnią aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie.
W ramach odbytej aplikacji oraz prowadzonej działalności posiada doświadczenie
w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, prawa pracy oraz spraw z zakresu upadłości konsumenckiej a także obsługi podmiotów gospodarczych.

Prywatnie, dziedziną która pozostaje w kręgu szczególnych zainteresowań są zagadnienia związane ze sprawami odszkodowawczymi z uwzględnieniem przede wszystkim wypadków komunikacyjnych.
Posiada również 3-letnie doświadczenie w kancelarii prawnej, prowadzącej obsługę sądową firm oraz klientów indywidualnych.

Zakres usług

 • sprawy o zapłatę, zabezpieczenie wierzytelności, windykację należności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • naruszenie posiadania,
 • ustanowienie służebności (osobistych, gruntowych, przesyłowych),
 • zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie oraz ochronę posiadania i własności, zniesienie służebności,
 • eksmisja, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali,
 • zniesienie współwłasności,
 • naruszenie dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • odszkodowania za nienależyte wykonanie umów,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych użytkowych,
 • sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • sprawy o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • sprzedaż, rękojmia, gwarancja,
 • konstruowanie, analiza i opiniowanie umów,
 • prowadzenie postępowań z zakresu upadłości konsumenckiej
Reprezentacja obejmuje postępowanie przygotowawcze tj. przed Prokuraturą, Policją oraz innymi organami, postępowanie sądowe – zarówno przed Sądem I Instancji jak i postępowanie odwoławcze. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim:
 • obroną w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich,
 • reprezentacją osób pokrzywdzonych, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzaniem wniosków o: odroczenie wykonanie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z zakładu karnego, udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • prowadzeniem postępowań związanych z tymczasowym aresztowaniem,
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowywanie pism procesowych, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, żądań odszkodowania i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sporządzanie: pism wszczynających postępowanie administracyjne oraz pism w toku tego postepowania, odwołań, zażaleń i opinii prawnych, wniosków o wznowienia postanowienia, stwierdzeń nieważności decyzji, skarg do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • dokonywanie zgłoszeń i zawiadomień
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • rozwód, separacja,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • alimenty na rzecz dzieci, małżonka,
 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • ustalenie ojcostwa, macierzyństwa,
 • sprawy o adopcję,
 • rozliczenie związków konkubenckich
 • przyjęcie oraz odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • dziedziczenie na podstawie testamentu,
 • roszczenia o zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku
Reprezentacja przed sądami powszechnymi dotyczy zarówno pracowników jak i pracodawców. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim sprawami o:
 • ustalenie istnienia stosunku pracy i dochodzenie roszczeń z nim związanych,
 • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zaufaniu poufności, opracowywanie umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z zakresu prawa pracy,
 • odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenia takiej umowy,
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
 • odpowiedzialność pracownika za szkody oraz powierzone mienie,
 • sporządzanie odwołań od decyzji w sprawach przyznania renty lub emerytury oraz apelacja od wyroków sądu odmawiających prawa do emerytury, bądź renty,
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS
 • mobbing

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
adw. Agnieszka Hawro

Adres: Rynek 13, 37-200 Przeworsk

Telefon: 601779177
E-mail: adwokat.ahawro@gmail.com